790 720 899 info@vrmind.pl
Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązują nas do przekazania Państwu informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane.

Administratorem danych jest VR Mind Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul Piłsudskiego 74/320, 50 – 020 Wrocław, NIP: 8943071236. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę o przesłanie wiadomości pod adres siedziby spółki lub poprzez email na adres: info@vrmind.pl

Przetwarzamy następujące rodzaje danych:

1. Dane osób fizycznych będących Dostawcami lub Klientami, albo występujących w imieniu Dostawców i Klientów.
2. Dane kontaktowe w postaci e-mail, adresów pocztowych i numerów telefonów.
1. Świadczenie bądź przygotowanie do świadczenia usług na rzecz Klientów.
2. Wykonanie lub przygotowanie do wykonywania umów z Dostawcami. art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt f) RODO
Dochodzenie roszczeń wynikających z umów i innych zdarzeń prawnych zaszłych w relacjach z Klientami i Dostawcami lub obrona przed tego typu roszczeniami art. 6 ust. 1 pkt f RODO
Inne osoby nawiązujące kontakt mailowy Utrzymanie/nawiązanie kontaktów biznesowych Art. 6 ust. pkt f RODO
Podanie tych danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania może uniemożliwić nam zawarcie umowy, uniemożliwić wykonanie obowiązków wynikających z już zawartej z Państwem umowy, bądź uniemożliwić dokonanie innej czynności, której Państwo od nas oczekują.

Z uwagi na charakter wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych, Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Dane będziemy przetwarzać do momentu upływu późniejszego z następujących terminów:
a) terminu, po którym przedawniłyby się roszczenia wynikające z umów, które nas wiązały lub
b)terminu do przechowywania dowodów księgowych zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, albo
c)8 lat od daty ostatniego kontaktu mailowego z Państwa strony (jeżeli nie zawieraliśmy żadnych umów a dane przechowywaliśmy w celu zachowania historii relacji na wypadek późniejszego kontaktu z Państwa strony).

Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
b) prawo sprostowania lub uzupełnienia danych, jeżeli nie odpowiadają one rzeczywistości,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora. Mogą Państwo również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.